Organizace školy

Organizace školy

V Základní škole Hrabyně se učí děti od 1. do 5. ročníku. Ve školním roce 2019/2020 bude vyučování probíhat v pěti samostatných třídách a dvou odděleních školní družiny. Do školy docházejí děti z Hrabyně, Josefovic, Hrabyně – RC a Budišovic. Ředitelkou školy je Mgr. M. Halfarová, která je třídní učitelkou 5.ročníku  (17 dětí). Mgr. Jana Kašná je třídní učitelkou 4. ročníku (10 žáků), Mgr. Petra Hrušková je třídní učitelkou 3.ročníku (9 dětí), Mgr.Blanka Barabášová je třídní učitelkou 2.ročníku (8 dětí), Mgr. Simona Havrlantová je třídní učitelkou 1. ročníku (8 dětí). Mgr. Kateřina Sýkorová a Mgr. Eva Maislová vyučují výchovy, prvouky a jazyk anglický. Paní Zuzana Konvičková je vedoucí vychovatelkou školní družiny, společně s paní Konvičkovou se o děti ve školní družině stará slečna Vendula Halfarová (52 dětí). Všechny vyučující jsou plně aprobované pro výuku na 1. stupni ZŠ, což se příznivě projevuje na kvalitě výuky.
K jednotlivým žákům je zvolen individuální a diferencovaný přístup. Je pečováno jak o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak talentované. V hodinách matematiky jsou zařazovány prvky Hejného a Abaku. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. do 5. ročníku, který učí Mgr. S. Havrlantová, Mgr. Eva Maislová a Mgr. P. Hrušková, je obohacena projektovými dny s rodilým mluvčím. Zároveň probíhá moderní výuka pomocí IT technologií, ať pomocí interaktivních tabulí, Tabletů nebo počítačů. Každoročně se děti 1. až 4. ročníku účastní povinného plaveckého výcviku, který proběhne v na jaře roku 2019 v Aquaparku v Kravařích. Na škole je zajištěn pitný režim, děti dostávají během celého dne (ve škole i ve školní družině) čaj.

Zahájení školního roku 2019/2020 – 2.9.2019 v 8,00 hodin v budově Základní školy.

Ukončení školního roku 2019/2020 – 29. 6. 2020 – Zahradní slavností.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

Škola také spolupracuje s MŠ Hrabyně. Každý rok si k nám malé děti ze školky chodí prohlédnout školu. Paní ředitelka promlouvá s rodiči předškoláků o tom, co jejich děti čeká ve škole a jak bude probíhat zápis  do 1. ročníku ZŠ. Děti předškolního věku navštěvují od března do prázdnin školu v adaptačním programu „Hrajeme si na školu“. Společně s MŠ organizujeme Maškarní ples, akce ke Dni matek,  Akademie, návštěvy divadelních představení, Mobilní planetárium, velikonoční tvoření, plavecký výcvik apod.

Škola dále spolupracuje se ZŠ Dolní Lhota, ZŠ Velká Polom, ZŠ Pustá Polom, ZŠ Mokré Lazce, s DSH Hrabyně, s Mysliveckým sdružením Hrabyně – Smolkov, Policií ČR a OSH Opava.